Hỏi - Đáp

Câu hỏi: Kính nhờ hướng dẫn dùm các trường trường hợp được thực hiện thủ tục: Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai....; đồng thời hướng dẫn rõ cách thức, trình tự... thực hiện, cơ quan có thẩm quyền thực hiện... Trân trọng. (10/06/2014)
Trả lời:
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có nhận được thư điện tử của Ông, do Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Vĩnh Long chuyển đến. Trước hết, xin cảm ơn Ông đã gửi câu hỏi đến chúng tôi. Về câu hỏi Ông, do Ông không nêu rõ thủ tục cần thực hiện thuộc trường hợp nào, nên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính không thể hướng dẫn cụ thể cho Ông được, vì hiện nay có rất nhiều thủ tục hành chính Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai... cho từng trường hợp cụ thể. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho Ông trong quá trình tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính xin trả lời như sau: 1. Về thẩm quyền thực hiện các thủ tục hành chính Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai... được thực hiện như sau: - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long sẽ thực hiện các thủ tục nêu trên cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân người nước ngoài. - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện sẽ thực hiện các thủ tục nêu trên cho đối tượng là cá nhân người Việt Nam, hộ gia đình. 2. Các thủ tục hành chính liên quan đến nội dung Ông hỏi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại hai Quyết định: - Quyết định số 1034/QĐ-UBND, ngày 04/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. - Quyết định số 1035/QĐ-UBND, ngày 04/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính mới, thay thế và bãi bỏ áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Hai Quyết định trên được đăng tải tại mục "THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG" của Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: vinhlong.gov.vn), trong đó có nêu rõ trình tự, cách thức, thành phần, số lượng hồ sơ, yêu cầu điều kiện... để thực hiện thủ tục hành chính. Đề nghị Ông truy cập vào địa chỉ trên để xem và biết cụ thể thủ tục hành chính Ông cần thực hiện. Trên đây là nội dung trả lời của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long đối với câu hỏi của Ông. Trân trọng chào Ông./.