Chủ Nhật, 17/12/2017 9:33:27 SA
Ngày 03/08/2015 08:14:22
Điều động công chức đến Ban Tiếp công dân tỉnh Vĩnh Long
Ngày 29/7/2015, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 61/QĐ-VPUBND điều động công chức Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Truyền, Chuyên viên phòng Tổng hợp đến nhận công tác tại Ban Tiếp công dân tỉnh Vĩnh Long

QAKP- Nguồn Quyết định số 61/QĐ-VPUBND

Các tin khác