Ngày 10/09/2015 15:30:30
Kiện toàn tổ chức thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 27/8/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 7034/BNN-TTr về việc kiện toàn tổ chức thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ  đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí đủ về số lượng, chất lượng cán bộ thanh tra cho Thanh tra Sở để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Luật thanh tra và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức thanh tra tại các Chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo hướng thành lập Phòng Thanh tra hoặc bộ phận tham mưu, công chức là công tác thanh tra chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ quản lý về thanh tra chuyên ngành. Đồng thời, bố trí cán bộ, công chức có năng lực cho Phòng Thanh tra, bộ phận tham mưu tại Chi cục giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Theo quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, Điều 8 Nghị định số 47/2015/NĐ-CP  của Chính phủ quy định Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Chủ trì các Đoàn thanh tra chuyên ngành khi có nội dung liên quan đến nhiều Chi cục thuộc Sở; chủ trì hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành khi Giám đốc Sở yêu cầu; tham gia các Đoàn thanh tra khi Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

N.M.T