Thứ Năm, 22/08/2019 5:17:22 CH
Ngày 03/04/2014 16:05:59
Chỉ đạo tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địan bàn tỉnh Vĩnh Long.
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 02/8/2013, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã Vĩnh Long ban hành văn bản tăng cường công tác trợ giúp pháp lý.

Thực hiện Công văn số 5463/BTP-TGPL, ngày 22/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý, Chủ  tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một số công việc sau:

Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan rà soát, củng cố, kiện toàn các Chi nhánh của trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (gọi tắt là Chi nhánh) đã thành lập trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 07/2007/NĐ-CP, ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Đối với các Chi nhánh thành lập không đúng quy định, không căn cứ vào nhu cầu trợ giúp pháp lý, không có Trợ Giúp viên pháp lý, Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cho phù hợp theo hướng thành lập Tổ cộng tác viên theo quy định tại Khoản 3, Điều 17, Thông tư số 07/2012/TT-BTP, ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. Chỉ thành lập mới Chi nhánh, nếu có nhu cầu cao về trợ giúp pháp lý ở địa bàn, có nguồn lực cán bộ (Trợ giúp viên pháp lý), đáp ứng về điều kiện cơ sở vật chất.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn rà soát, củng cố, kiện toàn các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đã thành lập; không nhất thiết thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở tất cả các xã, phường, thị trấn mà phải trên cơ sở đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân. Khi thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo, đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg, ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, giai đoạn 2013 - 2020 cũng cần lưu ý đến nhu cầu trợ giúp pháp lý, đánh giá tính khả thi bảo đảm hiệu quả và tính bền vững trong hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao giám đốc Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, tăng mức kinh phí bảo đảm cho công tác trợ giúp pháp lý, kinh phí chi cho hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

N.H.N

Các tin khác