Thứ Hai, 22/07/2019 6:00:11 CH
Ngày 28/09/2015 20:42:59
Rà soát, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng chợ
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, rà soát, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh có tính chất đầu mối, liên vùng, qui mô dự án từ nhóm B trở lên để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đề nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư, trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua trước khi gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương theo quy định. Đồng thời, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng chợ phù hợp với hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Bên cạnh đó cũng tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương và vốn đầu tư phát triển hàng năm từ ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh, đảm bảo việc phát triển chợ theo đúng quy hoạch và điều kiện phát triển Kinh tế - Xã hội tại địa phương. Phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn, nắm bắt tình hình, xử lý vi phạm các quy định về quản lý, đầu tư, kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh.

P.L – Nguồn CV số: 2901/UBND-KTN

Các tin khác