Thứ Sáu, 20/09/2019 4:58:08 SA
Ngày 01/10/2015 08:02:57
Chỉ đạo triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện việc bình xét, lập danh sách các hộ được hỗ trợ và tổng hợp danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ làm cơ sở xây dựng Đề án.

Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg nhằm giúp người dân hiểu rõ các quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ, cách thức hỗ trợ và quy trình, thủ tục bình xét, hỗ trợ.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện đúng quy trình bình xét hộ gia đình được hỗ trợ đảm bảo tính chính xác trong quá trình bình xét, lập danh sách, tránh tình trạng sai, sót dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện hoặc điều chỉnh số liệu Đề án; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo; hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai chính sách ở địa phương.

          C. Nguyễn- Nguồn CV số:3181/UBND-VX

Các tin khác