Thứ Hai, 21/10/2019 3:46:40 CH
Ngày 29/12/2015 14:31:31
Giải pháp đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, ổn định đời sống cộng đồng tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương, tổ chức và cá nhân chủ trì nghiên cứu đề tài “Giải pháp đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, ổn định đời sống cộng đồng tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long”.

Theo đó, đề tài do Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long chủ trì, Chủ nhiệm đề tài là Tiến sĩ Lê Phú Quới và Tiến sĩ Lê Long Hậu đồng Chủ nhiệm.

Mục tiêu đề tài nhằm đánh giá thực trạng sinh kế, nguồn thu nhập và đời sống xã hội của cộng đồng dân cư tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; Đề xuất các giải pháp phát triển sinh kế (mô hình sản xuất, dịch vụ, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm,…) góp phần  tăng thu nhập và ổn định đời sống cộng đồng tại khu vực sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; Nghiên cứu đề xuất và triển khai thí điểm một số mô hình đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, ổn định đời sống cộng đồng tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; Đề xuất đề án đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, ổn định đời sống cộng đồng tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Để thực hiện mục tiêu trên, nhóm nghiên cứu sẽ tập trung vào các nội dung nghiên cứu cơ sở lý luận về đa dạng hóa sinh kế, nguồn thu nhập và ổn định đời sống của người lao động nông thôn; Đánh giá thực trạng sinh kế, nguồn thu nhập và đời sống xã hội của cộng đồng dân cư tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Từ đó, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập và ổn định đời sống cho cộng đồng dân cư tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long,

Dự kiến sản phẩm của đề tài là báo cáo đánh giá thực trạng sinh kế cộng đồng dân cư tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; Các giải pháp đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, ổn định đời sống của cộng đồng, dân cư tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả kinh tế các mô hình thí điểm đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, ổn định đời sống cộng đồng tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Các giải pháp khả thi duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình hiệu quả; Báo cáo đề xuất Đề án đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập ổn định đời sống cộng đồng tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; Biên bản và kỷ yếu hội thảo khoa học của đề tài; Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả đề tài.

                                      Quang Trung

Các tin khác