Thứ Hai, 21/10/2019 3:44:46 CH
Ngày 24/05/2016 07:45:58
Tăng cường công tác quản lý, giám sát trong đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 10/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát trong đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, để công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh triển khai có hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành  tỉnh;  Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Chủ đầu tư  và các đơn vị có liên quan cần tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Nhà nước trong công tác đấu thầu.  Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về mốc thời gian  trong công tác báo cáo, trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung trong công tác đấu thầu. Cung cấp và đăng tải đầy đủ thông tin về đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC  và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch  lựa chọn nhà thầu và lập, thẩm định, phê duyệt các nội dung trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo đúng biểu mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Nghiêm cấm việc đưa các tiêu chí  chưa  phù hợp  hoặc quá cao so với yêu cầu kỹ thuật của gói thầu  vào hồ sơ mời thầu  nhằm làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, qua đó làm giảm tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu. Tổ chức thực hiện công tác đấu thầu đối với các dự án quy hoạch đúng theo quy định của Luật Đấu thầu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu;  Tổ chức đào tạo, tập huấn công tác đấu thầu;  Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm  theo đúng  quy định về xử phạt vi phạm trong công tác đấu thầu. Đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan  triển khai  thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

N.N.H- Nguồn CT số: 14/CT-UBND

Các tin khác