Thứ Hai, 21/10/2019 3:45:23 CH
Ngày 18/05/2016 15:20:06
Định mức kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã Ban hành định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 09 /5/2016.

Theo đó, chi tiền công trực tiếp đối với từng chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo công thức Tc = Lcs x Hstcn x Snc, trong đó Tc là dự toán tiền công của chức danh; Lcs là lương cơ sở do Nhà nước quy định; Hstcn là hệ số tiền công ngày tính theo lương cơ sở của từng chức danh: Chủ nhiệm 0.59; thành viên thực hiện chính; thư ký khoa học 0.37; thành viên 0.19; kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ 0.12, nhưng tổng chi cho kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ không quá 20% tổng dự toán tiền công trực tiếp. Trường hợp được chấp thuận thuê chuyên gia trong nước thì thực hiện thương thảo mức tiền thuê; nếu thuê theo ngày công thì mức dự toán thuê không quá 30.000.000 đồng/người/tháng (22 ngày/tháng) và tổng dự toán chi thuê chuyên gia trong nước không quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp. Trường hợp được chấp thuận thuê chuyên gia ngoài nước thì thực hiện thương thảo mức tiền thuê nhưng dự toán kinh phí chi thuê không quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp.

Chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu thực hiện theo các quy định của Nghị quyết HĐND tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước của các đơn vị tỉnh Vĩnh Long và Nghị quyết về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định này còn định mức chi thù lao chủ trì và tham gia hội thảo khoa học: Người chủ trì 1.125.000 đồng/buổi; thư ký hội thảo 375.000 đồng/buổi; báo cáo viên trình bày tại hội thảo 1.500.000 đồng/báo cáo; báo cáo khoa học được đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo 750.000 đồng/báo cáo; thành viên tham gia hội thảo 150.000 đồng/thành viên/buổi.

Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu thực hiện theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

Định mức chi tiền công họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện được quy định: Chi họp hội đồng (nghiệm thu tại cơ quan chủ trì) của Chủ tịch hội đồng 560.000 đồng; Phó chủ tịch hội đồng; thành viên, thư ký hội đồng 375.000 đồng; thư ký hành chính 110.000 đồng; đại biểu được mời tham dự 75.000 đồng. Chi nhận xét đánh giá của 01 phiếu cho ủy viên, thư ký Hội đồng 185.000 đồng; nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện 260.000 đồng

Định mức chi quản lý chung bằng 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện, nhưng tối đa không quá 150 triệu đồng, bao gồm: Chi tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chi tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì; chi thẩm định nội dung, tài chính; chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác