Thứ Ba, 19/12/2017 3:33:04 SA
Ngày 19/08/2016 08:56:09
Chỉ đạo tiếp nhận, sử dụng phần mềm “Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 17/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Chánh Thanh tra tỉnh tiếp nhận, sử dụng phần mềm “ Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”

Theo đó, phần mềm nội bộ “Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo” là phần mềm được triển khai với hệ thống cơ sở dữ liệu cài đặt duy nhất tại Thanh tra Chính phủ nhằm từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo như khắc phục tình trạng đơn thư trùng lắp, đơn thư sẽ tập trung về một đầu mối, đảm bảo tính chính xác của các số liệu báo cáo và hỗ trợ cho việc điều hành trực tuyến. Các nội dung kiểm thử phần mềm do Nhà thầu là Công ty liên doanh Savis HPT lập dựa trên hồ sơ hoàn công và ý kiến chấp thuận của Chủ đầu tư là Trung tâm Thông tin như: khả năng phần mềm cung cấp các chức năng đáp ứng được nhu cầu sử dụng; kiểm thử tính hiệu năng, mức độ sử dụng tài nguyên, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của phần mềm khi làm việc trong điều kiện cụ thể; kiểm thử tính an toàn...

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng phần mềm “Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo” theo nội dung Văn bản số 2076/TTCP-TTTT, ngày 09/8/2016 của Thanh tra Chính phủ.

N.H.N- Nguồn CV số: 2968/UBND-NC 

Các tin khác