Thứ Năm, 22/08/2019 5:17:34 CH
Ngày 22/07/2014 09:19:26
Kết luận tại cuộc họp "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 15/4/2014, ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp tổ chức thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020".
Sau phần đóng góp ý kiến và thảo luận của các đại biểu, ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến thống nhất như sau:

Về tổ chức sơ kết thực hiện Kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh và tổng kết Gia đình hiếu học: giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết thực hiện Kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh trong quý III/2014. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Tổng kết Gia đình hiếu học xuất sắc, Dòng họ hiếu học xuất sắc, Cộng đồng hiếu học xuất sắc tỉnh Vĩnh Long, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và hoàn thành trong quý II/2014 để kịp triển khai trong Lễ sơ kết thực hiện Kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh.

                             Quang Trung - Nguồn TB số:40/TB-UBND

Các tin khác