Thứ Tư, 24/01/2018 12:52:53 CH
Ngày 29/01/2015 16:44:37
Nghiên cứu, tính toán, đánh giá các chỉ tiêu năng suất và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất của tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định bổ sung Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2015 đối với đề tài “Nghiên cứu, tính toán, đánh giá các chỉ tiêu năng suất và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất của tỉnh Vĩnh Long”.
Định hướng, mục tiêu của đề tài này là nhằm nghiên cứu các chỉ tiêu đo năng suất của tỉnh, tính toán, đánh giá thực trạng năng suất (năng suất lao động, năng suất yếu tố tổng hợp - TFP), trình độ công nghệ trong sản xuất của các ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý trình độ công nghệ cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất của tỉnh; Đề xuất giải pháp nâng cao năng suất của tỉnh (dựa trên các kết quả đánh giá năng suất, dựa trên các kết quả đánh giá trình độ công nghệ của các ngành trên địa bàn tỉnh).

Yêu cầu đối với sản phẩm dự kiến của đề tài là báo cáo nghiên cứu lý thuyết về các chỉ tiêu năng suất (năng suất lao động, năng suất vốn và TFP), trình độ công nghệ, phương pháp tính toán và xử lý dữ liệu; Báo cáo kết quả tính toán các chỉ tiêu năng suất: năng suất lao động, năng suất vốn, tốc độ tăng TFP và đóng góp của tăng TFP vào GDP của tỉnh; Báo cáo kết quả phân tích năng suất các ngành; Phân tích, đánh giá trình độ công nghệ của các ngành trên địa bàn tỉnh; Cơ sở dữ liệu quản lý trình độ công nghệ cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất của tỉnh; Báo cáo kết quả phân tích cơ cấu kinh tế, hiệu quả kinh tế của tỉnh (dựa trên dữ liệu thứ cấp và điều tra chọn mẫu doanh nghiệp hoặc ngành trên địa bàn tỉnh). Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu phải đề xuất được các giải pháp nâng cao năng suất của tỉnh (trong đó có đề xuất quan trọng nhằm nâng cao trình độ công nghệ của các ngành, các doanh nghiệp góp phần nhằm nâng cao năng suất của tỉnh).

                   Quang Trung - Nguồn Quyết định số: 1819/QĐ-UBND

Các tin khác