Thứ Tư, 24/01/2018 12:50:19 CH
Ngày 26/01/2015 14:20:03
Giải pháp sử dụng tín dụng hiệu quả góp phần giảm nghèo bền vững tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định công nhận và cho phép công bố kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Giải pháp sử dụng tín dụng hiệu quả góp phần giảm nghèo bền vững tỉnh Vĩnh Long”.
Theo đó, đơn vị có trách nhiệm chuyển giao kết quả Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (cơ quan chủ trì đề tài) Tiến sĩ Nguyễn Thị Giang (chủ nhiệm đề tài). Đơn vị có trách nhiệm chính ứng dụng kết quả nghiên cứu và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long. Các đơn vị ứng dụng khác gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long; Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Kết quả và sản phẩm chính của đề tài là nghiên cứu tổng quan và cơ sở lý luận về tín dụng và tín dụng hộ nghèo. Hệ thống hóa các chương trình quốc gia về tín dụng cho hộ nghèo, tình hình triển khai thực hiện tại tỉnh Vĩnh Long. Đánh giá hiệu quả sử dụng tín dụng trong chương trình xóa đói giảm nghèo tỉnh Vĩnh Long (từ số liệu các chương trình tín dụng cho người nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long và số liệu sơ cấp thu thập được qua khảo sát 406 hộ nghèo trên địa bàn 07 xã vùng sâu và xã có đồng bào dân tộc).

Song song đó, nghiên cứu và đề xuất mô hình tín dụng vi mô áp dụng cho hộ nghèo thuộc xã vùng sâu và xã có đồng bào dân tộc. Trên cơ sở tiêu chí đề ra, đã lựa chọn được 02 xã (01 xã vùng sâu là xã Hựu Thành huyện Trà Ôn và 01 xã vùng có đồng bào dân tộc là xã Trung Thành huyện Vũng Liêm) để thực hiện mô hình thí điểm. Tổ chức triển khai thí điểm mô hình tín dụng vi mô tại xã Hựu Thành (cụ thể thực hiện tại ấp Vĩnh Sơn, với hộ vừa thoát nghèo chăn nuôi bò) và xã Trung Thành (cụ thể thực hiện tại ấp An Nhơn, với các hộ nghèo buôn bán nhỏ). Đánh giá kết quả thí điểm của mô hình qua gần 8 tháng vận hành cho thấy hiệu quả bước đầu khá tốt, mô hình tương đối phù hợp với điều kiện của đối tượng hộ nghèo, quy mô thực hiện và địa bàn chọn thí điểm.

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan và lý luận, kinh nghiệm mô hình tín dụng vi mô của nước ngòai, mô hình tín dụng cho người nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long, kết quả đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tín dụng trong chương trình xóa đói giảm nghèo tỉnh Vĩnh Long, kết quả thực hiện thí điểm mô hình tín dụng vi mô tại 02 xã vùng sâu và vùng có đồng bào dân tộc và tiếp thu các góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý từ 02 cuộc hội thảo khoa học trong khuôn khổ đề tài, nhóm nghiên cứu đã đúc kết, hòan thiện thêm và đề xuất được mô hình tín dụng vi mô phù hợp điều kiện ứng dụng ở quy mô nhỏ cho các hộ nghèo ở vùng sâu và vùng có đồng bào dân tộc trong tỉnh và các giải pháp sử dụng tín dụng hiệu quả góp phần giảm nghèo bền vững, giải pháp duy trì và nhân rộng mô hình trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

                   Quang Trung - Nguồn Quyết định số: 53/QĐ-UBND

Các tin khác