Thứ Ba, 19/12/2017 3:26:06 SA
Ngày 09/11/2016 08:57:13
Triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016 - 2020
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 24/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016 - 2020

Quan điểm của Kế hoạch là tiếp tục phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Thay đổi tâm lý, thói quen sử dụng hàng ngoại của người tiêu dùng, góp phần đưa hàng Việt lên vị thế mới, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước phát triển. Củng cố và mở rộng kênh phân phối hàng hóa sản xuất trong nước, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, Vĩnh Long có 100% các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, các sở, ngành và tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động; Phấn đấu tăng thị phần hàng Việt Nam tại các kênh phân phối lên trên 80%; Triển khai xây dựng Điểm bán hàng Việt Nam cố định, bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; trên 70% người tiêu dùng và doanh nghiệp tỉnh biết đến các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; Cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật mạng lưới phân phối hàng Việt của tỉnh để cung cấp, tập huấn sử dụng cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và phục vụ công tác quản lý nhà nước; Tổ chức được dịch vụ hỗ trợ kết nối cung cầu cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh...

             H.N.H - Nguồn QĐ số: 2553 /QĐ-UBND

Các tin khác