Thứ Hai, 18/12/2017 11:45:13 CH
Ngày 24/11/2016 09:39:44
Kế hoạch Hành động thực hiện Chiến lược giai đoạn 2016-2020 về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 21/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành “Kế hoạch Hành động thực hiện Chiến lược giai đoạn 2016-2020 về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” với tổng kinh phí thực hiện ước khoảng 6,63 tỷ đồng

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, cán bộ các cấp, các ngành về sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp để triển khai, áp dụng ngay tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2020 việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp của tỉnh đạt các mục tiêu chủ yếu sau: 90% cơ sở sản xuất công nghiệp, có tiềm năng áp dụng SXSH được tuyên truyền, phổ biến và nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp; 80% cán bộ chuyên trách về SXSH ở các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh được đào tạo và có đủ năng lực hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp; 50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH tiết kiệm được từ 8 - 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm; Thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng xanh hóa và khuyến khích phát triển các ngành sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị gia tăng cao và nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

             H.N.H - Nguồn QĐ số: 2807/QĐ-UBND

Các tin khác