Thứ Hai, 18/12/2017 11:45:40 CH
Ngày 01/12/2016 10:32:56
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 21/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017-2020

Thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg, ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long với các nội dung chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh như sau: hỗ trợ liều tinh phối giống nhân tạo hàng năm đối với heo, bò; hỗ trợ mua heo, bò đực giống và gà, vịt giống bố mẹ hậu bị; hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi (công trình khí sinh học và đệm lót sinh học) và hỗ trợ khuyến khích phát triển dịch vụ phối giống nhân tạo heo, bò (hỗ trợ đào tạo, tập huấn; hỗ trợ mua bình chứa Nitơ lỏng để vận chuyển, bảo quản tinh phối giống nhân tạo gia súc).

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 là 142,054 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước của trung ương, tỉnh và nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án Trung ương và địa phương; nguồn kinh phí từ các chương trình hợp tác quốc tế khác và nguồn huy động đóng góp khác theo quy định của pháp luật...

H.N.H - Nguồn QĐ số: 2805/UBND-KTN 

 

Các tin khác