Thứ Hai, 18/12/2017 11:50:59 CH
Ngày 06/12/2016 17:17:36
Chỉ đạo thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 10/11/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 4259/UBND-VX về việc chỉ đạo thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

 Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh phối hợp với Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, để phổ biến chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng trong nhân dân, đặc biệt đối với các đơn vị sử dụng lao động.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Tổ Trưởng Tổ Thu hồi nợ bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nhắc nhở các doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng, nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài, thực hiện nghiêm quy định, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động làm thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định của pháp luật, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng có liên quan thực hiện kiểm tra theo quy định tại Quyết định số 1518/QĐ-BHXH, ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam .

Thủ trưởng các sở, ban ngành có các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, cần có phương án tháo gỡ và củng cố bộ máy tổ chức và các hoạt động của đơn vị, trong đó quan tâm đến quyền lợi hợp pháp của người lao động với những chính sách theo quy định của Nhà nước.

Riêng Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn quản lý kiểm tra các doanh nghiệp, đơn vị trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.

                                                                                           NNL

Các tin khác