Thứ Ba, 19/12/2017 3:13:38 SA
Ngày 06/12/2016 16:28:05
Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 21/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, năm 2017 Thanh tra tỉnh sẽ tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Thanh tra, khiếu nại, tố cáo và PCTN cùng các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân khi thực hiện chức trách nhiệm vụ và tham gia vào lĩnh vực khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo sẽ thực hiện tốt theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13, ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn số 1275-CV/TU, ngày 21/7/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tiếp dân, giải quyết KNTC; Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời gian, trình tự, thủ tục, không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc cho nhân dân tạo thành điểm nóng. Đối với các vụ việc khiếu nại đông người phải kịp thời giải quyết ngay tại cơ sở nhằm ổn định tình hình, không để liên kết đông người thành đoàn kéo đến khiếu nại vượt cấp tại các cơ quan Trung ương, gây mất an ninh, trật tự xã hội; Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, KNTC, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC để nâng cao hiểu biết pháp luật về KNTC của cán bộ, nhân dân (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn).

Đồng thời cũng tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tập trung thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 và Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 12/CT -TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản lý; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn... Tăng cường phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý các hành vi tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao; xử lý những hành vi lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, tố cáo sai sự thật; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Động viên, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống  tham nhũng; quan tâm hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng đôn đốc; kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng; tham gia tích cực, chủ động thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh  tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch đã được phê duyệt. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

N.H.N- Nguồn QĐ số: 2811/QĐ-UBND

Các tin khác