Thứ Hai, 18/12/2017 11:52:14 CH
Ngày 17/12/2016 23:56:23
Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 06/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2017

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng văn bản QPPL, góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

 Thông qua hoạt động kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện những văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để kịp thời xử lý hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản QPPL. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong công tác xây dựng, kiểm tra xử lý và rà soát văn bản QPPL. Xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị để đảm bảo công tác xây dựng, kiểm tra xử lý và rà soát văn bản QPPL được thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả và chất lượng cao. 

Thực hiện đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành văn bản QPPL, kịp thời thể chế đầy đủ các chủ trương, chính sách theo sự phân công, phân cấp của Trung ương; từng bước nâng cao và hoàn hệ thống văn bản QPPL tại địa phương, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của các văn bản QPPL.

Công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, đúng  thẩm quyền và trình tự theo quy định của pháp luật. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện, chú trọng nhất sự phối hợp giữa cơ quan tham mưu ban hành văn bản và cơ quan được giao làm đầu mối thực hiện thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Kế hoạch này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

N.H.N- Nguồn QĐ số: 2939/QĐ-UBND

Các tin khác