Thứ Ba, 19/12/2017 3:34:59 SA
Ngày 30/12/2016 16:48:51
Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Nhằm giảm chi phí và thời gian đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, ngày 21/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Theo đó các nhóm TTHC được rà soát trong năm 2017, tập trung cụ thể vào các nội dung sau: Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng; Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép đăng ký kinh doanh; Thành lập doanh nghiệp; Rà soát, thống kê TTHC sau khi có quyết định công bố TTHC của Bộ, ngành trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành có liên quan Tổng hợp kết quả rà soát, xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC kèm theo phương án đơn giản hóa gửi Sở Tư pháp xem xét, đánh giá chất lượng trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Đồng thời Chủ tịch cũng giao Sở Tư pháp phối hợp, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC đối với các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì trong kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ thực hiện nêu trong Kế hoạch. Bên cạnh đó cũng xem xét, đánh giá chất lượng kết quả rà soát TTHC của các sở, ban,ngành được giao nhiệm vụ chủ trì theo yêu cầu Kế hoạch đề ra.  Hướng dẫn các cơ quan thực hiện rà soát, đánh giá TTHC đúng biểu mẫu quy định. Tổng hợp và xây dựng Báo cáo kèm theo phương án đơn giản hóa TTHC của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

N.V.B

Các tin khác