Ngày 30/12/2016 16:53:08
Phê duyệt kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 tập trung vào 5 nội dung là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; Cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Để thực hiện tốt 5 nội dung trên UBND tỉnh đã phê duyệt 32 phần việc cần tập trung thực hiện, trọng tâm là: 100% các sở ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã công khai đầy đủ, đúng quy định thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện có cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn chuyên môn; trên 70% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm.

Thiết lập và đưa vào khai thác Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong việc giải quyết thủ tục hành chính; Xây dựng phần mềm ISO điện tử nền; Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cấp xã (thí điểm 10 xã phường thị trấn); Triển khai dùng thử ứng dụng kênh giao tiếp, tương tác trực tuyến phục vụ lãnh chỉ đạo (thí điểm tại 02 đơn vị); Nâng cấp phần mềm Quản lý công chức, viên chức và xây dựng cở sở dữ liệu công chức, viên chức trong toàn tỉnh và 100% TTHC của cơ quan hành chính các cấp áp dụng và duy trì hiệu lực thống nhất quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008,…

Thanh Bình- Nguồn QĐ số: 2940/QĐ-UBND