Thứ Tư, 24/01/2018 12:40:41 CH
Ngày 26/12/2016 15:02:49
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 23/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 27/CT-TTg tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kết hợp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. 

Giải pháp chủ yếu là tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng nội dung Chỉ thị số 27/CT-TTg. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên hàng ngày, xem đó là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi tập thể, cá nhân thuộc sở, ban, ngành và địa phương mình. Rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, bình xét thi đua hằng năm của cơ quan, đơn vị và địa phương. Thời gian thực hiện là từ năm 2016 đến 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

N.H.N


Các tin khác