Ngày 29/12/2016 15:22:48
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017 ngành nội vụ
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 26/12/2016, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long có đại diện lãnh đạo Sở nội vụ và các đơn vị có liên quan trong tỉnh.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ thì trong năm 2016 Bộ, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Công tác xây dựng thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ được tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Việc triển khai Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Việc phân cấp trung ương- địa phương tiếp tục được đẩy mạnh, kết hợp với ủy quyền và phân công; quản lý biên chế và giao biên chế năm sau được giao sớm để các Bộ, ngành và địa phương chủ động phân bổ và thực hiện; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tiếp tục được đẩy mạnh trong các đơn vị sự nghiệp. Công tác cải cách hành chính (CCHC) được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực; công tác chỉ đạo, điều hành CCHC được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành đến các địa phương; việc cải cách thể chế có chuyển biến tích cực, đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã thúc đẩy tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công ở các lĩnh vực trọng tâm như thuế, hải quan, đăng ký doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng.

Đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của cải cách chế độ công vụ, công chức, vị trí việc làm và hệ thống tiêu chuẩn chức danh cơ; chế độ đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm tiếp tục hoàn thiện cùng với đổi mới phương thức tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; có quy định cụ thể về chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ;...

Bên cạnh đó, vấn đề cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm theo lộ trình và điều kiện của đất nước. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng, gắn với biên soạn chương trình, tài liệu. Các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài được tổ chức hiệu quả, chất lượng, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi công vụ và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức.

Đồng thời, công tác Thi đua khen thưởng cũng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Luật tín ngưỡng tôn giáo đã được Quốc hội thông qua, Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân ngày càng được thực hiện và đảm bảo tốt hơn.


Ảnh: Quang cảnh buổi họp tại điểm cầu Vĩnh Long

Lĩnh vực văn thư, lưu trữ cơ bản đạt được kết quả tốt: Bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia; Quản lý nhà nước về hội và tổ chức phi chính phủ được thực hiện chặt chẽ hiệu quả, bảo đảm công dân thực hiện quyền lập hội thuận lợi; Tổ chức, bộ máy làm công tác thanh niên được kiện toàn, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước; công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới, công tác dân vận, dân chủ tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả. Bộ và ngành Nội vụ đã chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; từng bước phấn đấu theo hướng “Chính phủ điện tử”, “Chính quyền điện tử”. Mạng lưới kết nối thông tin giữa các cơ quan đang ngày càng mở rộng, hình thành cơ sở dữ liệu chung trong nhiều lĩnh vực quản lý.

Năm 2017 và các năm tiếp theo, ngành Nội vụ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức bộ máy và biên chế; tổ chức chính quyền địa phương, địa giới hành chính;công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; chính sách tiền lương; cải cách hành chính; tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ; thi đua khen thưởng; công tác tôn giáo; văn thư, lưu trữ Nhà nước; công tác thanh niên; công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội; công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới; công tác dân vận, dân chủ...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả cũng như chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 của ngành Nội vụ từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ-Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành Nội vụ trong năm 2016. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị ngành Nội vụ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất; kịp thời hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh và các đề án trong chương trình công tác năm; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo ra các giải pháp đột phá, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt từ trung ương đến địa phương; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tôn giáo; tiếp tục đánh giá, sửa đổi các quy định về công tác thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ và công tác thanh niên cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn; song song đó cũng cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, phòng chống tham nhũng và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu…

N.H