Ngày 30/12/2016 16:50:49
Chỉ đạo thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 06/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo ban hành về việc thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016

Theo đó, thực hiện Công văn  số  5594/BNV-CCVC  ngày 28/11/2016 của Bộ Nội vụ về việc thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016; Để đảm bảo  việc thi nâng ngạch  kịp thời,  khách quan, công bằng, công khai, dân  chủ, chất lượng, đúng quy chế và quy  định;  Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan  tham mưu UBND tỉnh tổ chức  thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016 kịp thời và đúng quy định. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời về Chủ tịch UBND tỉnh nắm, chỉ đạo.

N.H.N- Nguồn CV số: 4601/UBND-NC