Thứ Tư, 19/12/2018 7:27:58 CH
Ngày 30/12/2016 16:54:43
Toàn tỉnh có 938 người làm việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ
(Vinhlong.gov.vn) - Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long toàn tỉnh hiện có 938 người làm việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại 31/31 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh.

Trong đó các cơ quan hành chính có 74 người; Các đơn vị sự nghiệp Y tế có 121 người, Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 54; Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo có 399 người và sự nghiệp khác có 290 người. Lý do ký hợp đồng đối với các cơ quan hành chính là do chỉ tiêu biên chế công chức không còn, công việc đặc thù và chức năng nhiệm vụ của đơn vị tăng, nên phải thực hiện hợp đồng để phục vụ công tác chuyên môn các cơ quan, đơn vị.

Chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước; Kinh phí chi trả lương, từ nguồn ngân sách nhà nước là 648 người (trong đó 184 người làm công việc phục vụ giảng dạy và bảo vệ tại các trường học); Ngoài ngân sách là 290 người từ nguồn thu của đơn vị hoặc các nguồn tài trợ khác.

Thanh Bình- Nguồn BC số: 320/BC-UBND

Các tin khác