Ngày 09/01/2017 16:54:18
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 27/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định  số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/05/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban ngành tỉnh trong việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp để góp phần giúp các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hội nhập kinh tế thế giới. Tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tiếp tục thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và Quyết định số 219/QĐ-TTg; hướng trọng tâm đến việc hỗ trợ trực tiếp, thiết thực nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp, hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các cam kết quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Các hoạt động cụ thể của Kế hoạch phải được triển khai thực hiện để bảo đảm tính đồng bộ của các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, phát huy tối đa mọi nguồn lực, tránh lãng phí. Tăng cường sự tham gia, phối hợp tích cực, hiệu quả của các Sở, Ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan; đặc biệt, khuyến khích sự tham gia chủ động và tích cực của các doanh nghiệp vào việc tổ chức, thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

                                                       N.H.N- Nguồn QĐ số:3132 /QĐ-UBND