Thứ Tư, 24/01/2018 12:39:08 CH
Ngày 16/01/2017 09:26:14
Dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đăng toàn văn thông tin Dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Long.

 

Nội dung chi tiết, vui lòng xem các tập tin đính kèm.

Tập tin thứ 1

Tập tin thứ 2

Tập tin thứ 3

Tập tin thứ 4

Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long

 

Các tin khác