Thứ Tư, 24/01/2018 12:42:28 CH
Ngày 13/02/2017 10:30:09
Kế hoạch tổ chức và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 06/ 02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2017.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản QPPL do cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành đến mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh nắm kịp thời, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật (QPPL). Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL để thống kê đầy đủ các vấn đề không phù hợp pháp luật, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của cả nước. Xác định rõ trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND cấp huyện trong quá trình trong việc tổ chức và kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL, bảo đảm văn bản được triển khai kịp thời và thực hiện đúng quy định.

Thực hiện đúng quy định và sự chỉ đạo của Trung ương; Chú trọng thời điểm triển khai, tổ chức thực hiện đúng theo quy định hiệu lực của văn bản và thực hiện đúng thẩm quyền. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ  giữa các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND cấp trong việc tổ chức và kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) xem xét, quyết định.

 N.H.N – Nguồn QĐ số: 208/QĐ-UBND

Các tin khác