Chủ Nhật, 17/12/2017 9:35:50 SA
Ngày 15/02/2017 15:39:33
Kế hoạch thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 07/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2017.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, triển khai kịp thời các văn bản liên quan đến công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của CBCCVC khi thực thi nhiệm vụ công vụ; Phổ biến đến nhân dân về chế định bồi thường của Nhà nước khi người thi hành công vụ có lỗi gây ra thiệt hại. Tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền yêu cầu hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật về bồi thường của nhà nước; Kịp thời giải quyết yêu cầu bồi thường do hành vi trái pháp luật của CBCCVC gây ra khi thi hành công vụ; góp phần giảm thiểu các trường hợp khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; Thực hiện chấm điểm Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Theo đó sẽ tiếp tục phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân; Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường giữa các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND cấp huyện theo quy định; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước của các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện; Kịp thời cung cấp thông tin hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật; Thực hiện việc đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nướctrên cơ sở Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá theo Quyết định số 634/QĐ-BTP ngày 22/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và thực hiện 04 tiêu chí theo hướng dẫn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

N.H.N- Nguồn QĐ số: 222/QĐ-UBND


Các tin khác