Chủ Nhật, 17/12/2017 9:35:42 SA
Ngày 15/02/2017 15:56:55
Bảo đảm công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 07/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 378/UBND-NC chỉ đạo bảo đảm công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2017.

Theo đó, để công tác quân sự - quốc phòng năm 2017 đạt hiệu quả cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN tại địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau: 

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự - quốc phòng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN); triển khai thực hiện đồng bộ và toàn diện Luật GDQPAN năm 2013, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức và nội dung phong phú; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQPAN các cấp, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần, nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng

Xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long;

Tổ chức, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị định số 03/2016/NĐ ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật DQTV; Thông tư số 33/2016/TT-BQP ngày 29/3/2016 và Đề án tổ chức, xây dựng dân quân tự vệ giai đoạn 2016 – 2020; Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh.

Trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các cơ quan, Ban, Ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các địa phương trong tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch phù hợp để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

                                                             N.H.N- Nguồn CV số: 378/UBND-NC


Các tin khác