Chủ Nhật, 17/12/2017 9:35:17 SA
Ngày 15/02/2017 09:58:51
Kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 10/2/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tích cực vai trò của hoạt động pháp chế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức pháp chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế với số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực để thực thi nhiệm vụ đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên pháp chế theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 55/2011/NĐ-CP và xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức pháp chế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6, 7 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

Đối với các cơ quan đã thành lập Phòng Pháp chế, đề nghị tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động; các cơ quan, đơn vị chưa thành lập Phòng Pháp chế hoặc chưa bố trí công chức phụ trách công tác pháp chế thì chủ động sắp xếp, bố trí nhân sự phụ trách công tác pháp chế (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) trên cơ sở biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị.

Khuyến khích, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu nhưng chưa thành lập tổ chức pháp chế, tiến hành các bước thành lập tổ chức pháp chế hoặc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên pháp chế chuyên trách theo quy định. 

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức pháp chế tiến hành rà soát, thống kê thực trạng về năng lực và đội ngũ cán bộ pháp chế ở đơn vị mình; điều động, sắp xếp phù hợp, bám sát chỉ tiêu biên chế đã được duyệt và ưu tiên cán bộ có năng lực làm công tác pháp chế.

Tạo điều kiện thuận lợi về trang thiết bị làm việc, kinh phí, thời gian để cán bộ pháp chế thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp việc trong các hoạt động xây dựng văn bản; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản; phổ biến giáo dục pháp luật;…

Đối với các đơn vị không thực hiện việc bố trí hợp lý biên chế công chức làm công tác pháp chế tại đơn vị mình hoặc bố trí công chức không đảm bảo số lượng, chất lượng hoặc không tạo điều kiện để cán bộ pháp chế thực hiện tốt các nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước của tỉnh thì tùy theo tính chất, mức độ ảnh hưởng Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên pháp chế; cung cấp tài liệu tìm hiểu pháp luật cho đội ngũ làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh.

N.H.N


Các tin khác