Chủ Nhật, 17/12/2017 9:36:07 SA
Ngày 15/02/2017 10:49:15
Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 09/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; đồng thời, thực hiện tốt Luật ban hành VBQPPL ngày 22/6/2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL, góp phần triển khai, áp dụng các VBQPPL của cấp trên được chính xác, kịp thời, đồng bộ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau: 

Nghiêm túc thực hiện quy định của Luật ban hành VBQPPL ngày 22/6/2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL; thường xuyên kiện toàn, bố trí công chức đảm nhiệm công tác pháp chế có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và có tâm huyết với công tác xây dựng VBQPPL; quan tâm, chỉ đạo đơn vị chuyên môn thường xuyên rà soát, cập nhật đầy đủ các văn bản Trung ương, xây dựng dự thảo VBQPPL giúp UBND tỉnh theo sự phân cấp hoặc được giao đúng thời gian quy định; việc xây dựng dự thảo VBQPPL cần đảm bảo các nguyên tắc theo quy định tại Điều 5 Luật ban hành VBQPPL ngày 22/6/2015 và ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày VBQPPL đảm bảo theo quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ (không quy định chung chung, quy định lại các nội dung đã được quy định trong VBQPPL khác, chỉ được quy định nội dung được giao; không quy định chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm trong VBQPPL nếu không có nội dung mới,…). Khi đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh hoặc đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh, cơ quan soạn thảo phải thực hiện đúng quy định tại Chương VIII (đối với nghị quyết của HĐND tỉnh) hoặc Chương IX (đối với quyết định của UBND tỉnh) của Luật ban hành VBQPPL ngày 22/6/2015.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Tư pháp trong công tác tự kiểm tra và xử lý VBQPPL do cơ quan mình dự thảo trình UBND tỉnh ban hành theo quy định của Luật ban hành VBQPPL ngày 22/6/2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016; chủ trì, phối hợp Ban pháp chế của HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình. Việc rà soát VBQPPL phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát, kịp thời xử lý kết quả rà soát và tuân thủ trình tự rà soát.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình chuẩn bị và hoàn chỉnh các dự thảo VBQPPL trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật; thẩm tra về trình tự, thủ tục và có ý kiến đối với các dự thảo VBQPPL do các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan trình UBND tỉnh; xây dựng dự thảo VBQPPL theo sự phân công của UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh và thực hiện công tác rà soát VBQPPL theo đúng quy định Luật ban hành VBQPPL ngày 22/6/2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016.

Sở Tư pháp thường xuyên nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định VBQPPL; chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoặc cơ quan soạn thảo văn bản hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo công tác góp ý, thẩm định và gửi báo cáo thẩm định đúng thời gian quy định; kiểm tra VBQPPL, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành đúng trình tự, thủ tục quy định.

Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND cấp xã thực hiện nghiêm quy định của Luật ban hành VBQPPL ngày 22/6/2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016, đảm bảo VBQPPL ban hành đạt chất lượng, đúng tiến độ, thẩm quyền và có tính khả thi cao; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định VBQPPL; thường xuyên rà soát những quy định của Trung ương giao địa phương quy định chi tiết, kịp thời tổ chức xây dựng dự thảo VBQPPL và ban hành theo đúng quy định; trong quá trình xây dựng dự thảo, ban hành VBQPPL phải thực hiện đúng theo quy định tại Chương X, Chương XI của Luật ban hành VBQPPL ngày 22/6/2015; khi địa phương có nhu cầu ban hành VBQPPL để điều chỉnh những vấn đề cần thiết nhưng Trung ương không giao quy định chi tiết, kịp thời đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định; khẩn trương, kịp thời xử lý những VBQPPL có dấu hiệu trái pháp luật khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp về VBQPPL có dấu hiệu trái pháp luật.

Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp huyện phối hợp với Ban pháp chế của HĐND cấp huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình; tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL (bao gồm cả kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của cấp xã) gửi về Sở Tư pháp đúng thời gian theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức rà soát, hệ thống hóa VBQPPL do HĐND, UBND cấp mình ban hành và báo cáo kết quả về UBND cấp huyện theo quy định.

Trên cơ sở những nhiệm vụ nêu trên, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm rà soát, tổng hợp nhu cầu, đề nghị (bằng văn bản) danh mục VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh cần ban hành (nêu rõ các nội dung: sự cần thiết ban hành văn bản; tên văn bản; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản; thời gian dự kiến thông qua, ban hành; cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản) và gửi đến Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, thời gian cụ thể như sau:

Đối với các VBQPPL dự kiến ban hành trong năm 2017: Gửi trước ngày 01/3/2017 (trường hợp đề nghị bổ sung nhu cầu ban hành VBQPPL trong năm 2017 phải gửi trước ngày 31/7/2017).

Đối với các VBQPPL dự kiến ban hành trong năm 2018: Gửi trước ngày 01/12/2017.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các ngành có liên quan xem xét kiểm tra việc đề nghị ban hành VBQPPL, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện văn bản này; quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) nắm, chỉ đạo.

N.H.N- Nguồn CV số: 407 /UBND-NC


Các tin khác