Chủ Nhật, 19/11/2017 4:30:07 SA
Ngày 27/02/2017 09:08:01
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 20/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có các Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PCTN thì mục đích là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, các văn bản của Trung ương, địa phương về PCTN; Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Quyết định số 1777/QĐ-UBND, ngày 04/8/2009 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Quyết định số 1356/QĐ-UBND, ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của CB,CC,VC và nhân dân trong công tác PCTN; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PCTN.

Còn đối với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  là nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế phát sinh các vụ khiếu nại, tố cáo mới và các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo đến các cơ quan Trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhất là vào thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; Đảm bảo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện và Trung ương trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; có biện pháp vận động, thuyết phục công dân chấp hành, không để các phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng gây phức tạp tình hình; Kịp thời xử lý tình huống các đoàn đông người, bức xúc đi khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội và Trụ sở tiếp công dân tỉnh, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng nội dung các Kế hoạch đã được ban hành. Các Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

N.H.N

Các tin khác