Chủ Nhật, 19/11/2017 4:13:28 SA
Ngày 27/02/2017 08:46:19
Chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 23/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Để thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế... phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của từng địa phương, làm cơ sở đánh giá tình tình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương.  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Cuộc Tổng điều tra phải được triển khai thực hiện theo đúng phương án và quy trình điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương, kế hoạch tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của tỉnh khẩn trương chuẩn bị mọi mặt cho công tác Tổng điều tra, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 1672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành các công việc cụ thể

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lãnh đạo chặt chẽ và hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp mình, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm chỉnh quy trình điều tra, đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ và thời gian của cuộc Tổng điều tra.

 Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị và tiến độ điều tra về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Cục Thống kê) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

N.N.HCác tin khác