Thứ Tư, 24/01/2018 12:45:21 CH
Ngày 06/03/2017 08:42:55
Thực hiện thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh đạo đức công vụ hướng vào phục vụ nhân dân giai đoạn 2016-2020
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 03/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 14/12/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh đạo đức công vụ hướng vào phục vụ nhân dân giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, mục đích kế hoạch nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở về cải cách hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật của tỉnh trọng tâm là bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Trọng tâm cải cách hành chính là cải cách thủ tục hành chính và chấn chỉnh đạo đức công vụ, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đơn giản, giảm thiểu thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức theo hướng xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công; Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước, sắp xếp theo hướng tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân.      

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nội dung của Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung, công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Sở, Ban, ngành, địa phương. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình đề ra.

                                                                                                   N.N.H

Các tin khác