Chủ Nhật, 19/11/2017 4:30:30 SA
Ngày 13/03/2017 07:57:56
Giao chỉ tiêu bảo hiểm y tế năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Để hoàn thành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh năm 2017 là 77% dân số, ngày 28 tháng 02 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế năm 2017 cho các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo đó, các đối tượng cần tập trung vận động được giao cụ thể cho từng huyện, thị, thành phố gồm: lao động ngoài nhà nước trên 40.500  người; học sinh sinh viên trên 157.500 người; hộ nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên 39.000 người và nhóm tự đóng khoảng 250.000 người; các đối tượng còn lại thực hiện 100%. Riêng các xã nông thôn mới đạt tối thiểu 85% dân số trên địa bàn quản lý tham gia bảo hiểm y tế

Để tổ chức thực hiện tốt chủ trương trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và hướng dẫn về nghiệp vụ để thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu đã đề ra.

                                                            NNL- Nguồn QĐ số: 376/QĐ-UBND

Các tin khác