Chủ Nhật, 19/11/2017 4:21:17 SA
Ngày 13/03/2017 08:14:00
Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 9/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2017.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong năm 2017 đồng thời nâng cao nhận thức của người khuyết tật và cộng đồng về các quyền của người khuyết tật; Tăng cường hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật để đông đảo người khuyết tật biết quyền được trợ giúp pháp lý và tiếp cận, sử dụng các dịch vụ pháp lý miễn phí thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý; tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý, tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (trong đó, chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng) cho người khuyết tật, đảm bảo 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật;  Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

                                                                                      N.N.H

Các tin khác