Ngày 19/03/2017 15:24:08
Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ tiếp nhận, xử lý, lưu giữ, truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ tiếp nhận, xử lý, lưu giữ, truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục, với kinh phí thực hiện khoảng 530 triệu đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư mua thiết bị lưu trữ dữ liệu; RAM để tăng dung lượng bộ nhớ và 01 máy tính bàn để theo dõi và quản lý việc truyền, nhận số liệu quan trắc tự động, với kinh phí thực hiện khoảng 31 triệu đồng. Đồng thời, cho phép thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống quản lý và tích hợp dữ liệu quan trắc tự động, liên tục”, với mục tiêu cụ thể là xây dựng khung các lớp thông tin của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nghiệp vụ môi trường phục vụ cho nghiệp vụ tiếp nhận, quản lý số liệu quan trắc tự động từ cơ sở về Sở Tài nguyên và Môi trường và truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kinh phí thực hiện dự án này khoảng 497 triệu đồng.

P.L - Nguồn CV số: 876/UBND-KTN