Thứ Ba, 19/12/2017 3:17:52 SA
Ngày 19/03/2017 15:43:05
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 14/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật (Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011), Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước và các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch. Đồng thời, làm đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; định kỳ 6 tháng (trước ngày 02/6), hàng năm (trước ngày 02/12) tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

N.H.N

Các tin khác