Thứ Ba, 19/12/2017 3:17:06 SA
Ngày 30/03/2017 08:43:25
Lập phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao ngành chức năng và địa phương lập Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Theo đó, Chủ tịch giao UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đề xuất kế hoạch lập Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổng hợp, lập, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

P.L - Nguồn CV số: 1132/UBND-KTN

Các tin khác