Chủ Nhật, 17/12/2017 9:29:39 SA
Ngày 10/04/2017 16:18:29
Công tác chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) - Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, vừa qua có một số trường hợp trình khen thưởng không bảo đảm thời gian quy định; phong trào thi đua đề nghị khen thưởng có tầm ảnh hưởng chưa rộng rãi, nổi bật; một số cá nhân, tập thể chưa thật sự đạt thành tích xuất sắc để khen thưởng nên không có tác dụng nêu gương, giáo dục; khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất, nông dân, công nhân còn ít và chưa kịp thời; việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao; biện pháp tuyên truyền thiếu đồng bộ; việc đề nghị khen thưởng theo chuyên đề (hoặc theo đợt) chưa bảo đảm đúng quy định, gây khó khăn cho việc xem xét, quyết định khen thưởng.

Theo đó, để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, trưởng các Cụm, Khối thi đua trong tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Chỉ thị của Tỉnh ủy và các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý, theo đó lưu ý các nội dung trọng tâm sau:

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng và bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cho việc chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, thông suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng và phổ biến, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua của tỉnh.

Đồng thời, Sở Nội vụ thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về chất lượng công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng.

                                                                                                 N.N.H

Các tin khác