Chủ Nhật, 17/12/2017 9:30:56 SA
Ngày 11/04/2017 08:46:25
Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bảo vệ môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 07/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các quyết định công bố các thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bảo vệ môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, có 04  thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Bảo vệ môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, gồm: Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Đăng ký khai thác nước dưới đất; Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.

Cá nhân, tổ chức có thể xem đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính nêu trên tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố hoặc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ: vinhlong.gov.vn) và Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: csdl.thutuchanhchinh.vn).

Đồng thời cũng có 04 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Cá nhân, tổ chức có thể xem đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính nêu trên tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh hoặc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ: vinhlong.gov.vn) và Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: csdl.thutuchanhchinh.vn).

N.N.H

Các tin khác