Ngày 19/04/2017 09:00:57
Chủ trương hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò để nâng cao đời sống từ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) - Để giúp hộ nghèo trong tỉnh có điều kiện sản xuất, chăn nuôi, ... cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo và thực hiện Kết luận số 147-KL/TU, ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thống nhất chủ trương xuất Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò, nâng cao đời sống, giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò để nâng cao đời sống từ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Dự án thực hiện từ nay đến năm 2020; đồng thời thành lập Ban Quản lý Dự án để quản lý, sử dụng đúng mục đích Quỹ Vì người nghèo trong việc hỗ trợ vốn cho người nghèo chăn nuôi bò, nâng cao đời sống. Đồng thời, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ và hướng dẫn người dân về chất lượng con giống, kỹ thuật nuôi,…

Riêng Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn rà soát và lập danh sách hộ nghèo có nhu cầu cần vốn chăn nuôi bò trên địa bàn quản lý. Tổng kinh phí thực hiện Dự án khoảng 6,8 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh.

                                                                         NNL - Nguồn CV số: 909/UBND-VX