Ngày 17/04/2017 15:36:59
Chương trình Khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 11/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2017

Trong những năm qua kinh tế Vĩnh Long có sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu khá tích cực; bình quân 5 năm (2010-2015) tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 6,97 %/năm và số lượng các cơ sở sản xuất - kinh doanh trong tỉnh qua các năm tăng khá. Từ đó tạo được môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng tốt hơn, giúp cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh hoạt động làm ăn có hiệu quả, cụ thể: Toàn tỉnh hiện có khoảng 67.559 hộ kinh doanh đang hoạt động, góp phần giải quyết việc làm tại thời điểm đăng ký cho khoảng 115.976 lao động.

Hiện nay toàn tỉnh có 101 Hợp tác xã (HTX), 01 Liên hiệp hợp tác xã (LHHTX), 05 Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động, giải quyết việc làm cho 6.789 lao động; Toàn tỉnh hiện có 2.762 doanh nghiệp đang hoạt động góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 33.144 lao động. Bình quân hàng năm có 288 doanh nghiệp thành lập mới.

Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Doanh nghiệp trong thời gian qua còn nhiều khó khăn, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và nông nghiệp. Doanh nghiệp chưa phát huy tốt nội lực của doanh nghiệp cũng như hoạt động liên doanh, liên kết để nâng cao chất lượng hoạt động trong kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng, giá trị hàng hóa, đẩy mạnh sức cạnh tranh trên thị trường.

Vì thế, kế hoạch này nhằm mục tiêu xây dựng và tạo lập môi trường thuận lợi thúc đẩy  tinh thần khởi nghiệp, tạo lập doanh nghiệp để phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Cụ thể, trong năm 2017 sẽ phát triển mới 300 doanh nghiệp, trong đó đối với Hợp tác xã: 10 Hợp tác xã; 60 Tổ hợp tác; 01 Liên hiệp hợp tác xã. Còn đối với Hộ kinh doanh sẽ hướng dẫn, khuyến khích hộ kinh doanh có điều kiện chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp.

Chương trình khởi nghiệp này được xây dựng cho cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức có dự án khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp dựa trên tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh; các đối tượng chưa có dự án khởi ngiệp, còn đang học tập, nghiên cứu; Các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh liên quan thực hiện hỗ trợ Khởi nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò cơ quan thường trực, làm đầu mối phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đồng bộ kế hoạch Khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2017; Trên cơ sở kế hoạch này, các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo đột xuất và báo cáo theo định kỳ đã giao trong nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị.

                                                                                                N.N.H