Chủ Nhật, 17/12/2017 9:31:31 SA
Ngày 17/04/2017 15:39:48
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 12/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố 11 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, mười một thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chứng thực, gồm:  Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài  cấp hoặc chứng nhận; Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được); Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch; Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực; Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp; Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật; Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản; Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản; Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

Cá nhân, tổ chức có thể xem đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính  nêu trên tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh hoặc tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ: vinhlong.gov.vn) và Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: csdl.thutuchanhchinh.vn).

                                                                                                   N.N.H

Các tin khác