Chủ Nhật, 19/11/2017 4:29:21 SA
Ngày 18/04/2017 16:51:33
Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 17/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo đó, mục đích của Chương trình là quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phải đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên với quyết tâm cao trong công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Chương trình phải bảo đảm tính khả thi và hiệu quả thiết thực, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết TW4 nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã được chỉ ra,  qua đó củng cố tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân, gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại hằng năm và đột xuất theo quy định. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TW.

 Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất, kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có các quy định về xử lý kỷ luật; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức sau khi có quy định mới của cơ quan có thẩm quyền. Đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

N.H.N

Các tin khác