Thứ Tư, 24/01/2018 12:52:01 CH
Ngày 07/05/2017 12:10:07
Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 4.200 doanh nghiệp hoạt động
(Vinhlong.gov.vn) - Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, ngày 21/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số11/KH-UBND để thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, ngoài nỗ lực phấn đấu cùng cả nước thực hiện các mục tiêu của Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 4.200 doanh nghiệp hoạt động, trong đó mỗi năm phát triển mới ít nhất 300 doanh nghiệp; Có 45 hợp tác xã, 01 Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, trong đó mỗi năm phát triển mới ít nhất 03 hợp tác xã; Có khoảng 25 - 30% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hoạt động đổi mới sáng tạo; Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm cao hơn 5,0%; Tỷ trọng lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có bằng cấp đạt khoảng 55%; Tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống 40%; Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 40-45%; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nằm trong nhóm tốt của cả nước; Cơ cấu GRDP (theo giá thực tế): khu vực I: 27%; Khu vực II: 28%; Khu vực III: 45%.

Để thực hiện hiệu quả chương trình hành động cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tập trung thực hiện 16 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô; Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; Phát triển và thúc đẩy chuyển giao khoa học - công nghệ; Đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; Cơ cấu lại thị trường tài chính, trọng tâm là các tổ chức tín dụng; Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; Đổi mới, cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập; Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Cơ cấu lại thực chất các ngành công nghiệp; Cơ cấu lại và phát triển nhanh các ngành dịch vụ, duy trì tốc độ tăng trưởng các ngành dịch vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng GRDP; Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân; Đổi mới cách thực hiện liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng; thực hiện có hiệu quả quá trình đô thị hóa; Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác