Thứ Tư, 24/01/2018 12:52:41 CH
Ngày 07/05/2017 12:22:16
Thành lập Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, Ông Trần Hoàng Tựu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng; Ông Phạm Tứ Phương - Giám đốc Sở Công Thương giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phó Chủ tịch Hội đồng; cùng các Ủy viên phản biện, Ủy viên Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng gồm các lãnh đạo của sở ban, ngành tỉnh phụ trách.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Thông báo kết quả thẩm định Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn chỉnh, trình cấp thẩm quyền phê duyệt; Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Công thương. Hội đồng tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                                       N.N.H

Các tin khác