Thứ Hai, 21/10/2019 3:48:31 CH
Ngày 02/06/2017 15:30:15
Chương trình Phát triển công nghệ sinh học tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 23/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành chương trình Phát triển công nghệ sinh học tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Mục đích chương trình nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công nghệ sinh học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; Nâng cao tiềm lực công nghệ sinh học, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; các chế phẩm sinh học sử dụng trong nông nghiệp, môi trường và y tế phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp, chú trọng công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm nhằm tạo ra lượng sản phẩm hàng hóa lớn có giá trị kinh tế cao, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phục vụ tốt nhu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa, cải thiện đời sống nhân dân; Nghiên cứu, bảo tồn, lưu giữ, phục tráng nguồn gen cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật của tỉnh theo Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen đã được phê duyệt.

Theo đó, chương trình sẽ thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao kiến thức về công nghệ sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học; Đầu tư phát triển tiềm lực cho việc bảo tồn nguồn gen và ứng dụng công nghệ sinh học; Ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả hoạt động công nghệ sinh học trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh; Phát triển ngành công nghiệp sinh học;Bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi, thủy sản, vi sinh vật; Giải pháp về vốn; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ tổ chức triển khai thực hiện Chương trình này, định kỳ hàng năm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

N.N.H

Các tin khác