Chủ Nhật, 19/11/2017 4:17:11 SA
Ngày 14/07/2017 17:14:49
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 13/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ “Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Gắn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngành Tư pháp và các Sở, Ngành, UBND các cấp; phát huy đầy đủ vai trò của Ngành Tư pháp trong xây dựng nông thôn mới; Nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đảm bảo thực hiện đúng nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg và Quyết định số 619/QĐ-TTg; Việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các Chương trình, Đề án, nhiệm vụ có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch này.

N.H.N

Các tin khác